Projecte Lingüístic

Presentació

L'escola, a més de les cinc hores d'ensenyament reglat, ofereix una sèrie de serveis  d'índole molt diversa; alguns per acabar de consolidar els aprenentatges de les diferents àrees, altres per desvetllar i afavorir aficions i interessos a l'alumnat, altres per ajudar a conciliar la vida laboral i familiar amb la jornada escolar...